مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل اخبار-گزارش ها-تحلیل های روز-اسناد و مقالات International Law حقوق بین الملل - دسترسی به شماره های نایاب مجله حقوقی (سابق)-مجله حقوقی بین المللی اکنون

دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران (سابق)-مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری (اکنون)، در اقدامی شایسته نسبت به تهیه و انتشار الکترونیکی کلیه شماره های مجله حقوقی (سابق) از بدو انتشار تا کنون نموده که علاقمندان می توانند برخی نسخ نایاب این مجله سابقاْ پرطرفدار را دریافت دارند! هر شماره مجله حقوقی بین المللی در قالب یک فایل PDF عرضه شده است.

فصل

سال انتشار

شماره مجله

زمستان

1363

مجله حقوقي شماره 1 

بهار

1364

مجله حقوقي شماره 2 

پاييز

1364

مجله حقوقي شماره 3

زمستان

1364

مجله حقوقي شماره 4

بهار

1365

مجله حقوقي شماره 5

تابستان و پاييز

1365

مجله حقوقي شماره 6

زمستان

1365

مجله حقوقي شماره 7

بهار و تابستان

1366

مجله حقوقي شماره 8

پاييز و زمستان

1367

مجله حقوقي شماره 9

بهار و تابستان

1368

مجله حقوقي شماره 10

پاييز و زمستان

1368

مجله حقوقي شماره 11

بهار و تابستان

1369

مجله حقوقي شماره 12

پاييز و زمستان

1369

مجله حقوقي شماره 13

بهار و زمستان

1370

مجله حقوقي شماره 15و14 

-

1372 - 1371

مجله حقوقي شماره 17و16

-

1374 -1373

مجله حقوقي شماره 19و18

-

1375

مجله حقوقي شماره 20

-

1376

مجله حقوقي شماره 21

بهار و تابستان

1377

مجله حقوقي شماره 22

-

1377

مجله حقوقي شماره 23

-

1378

مجله حقوقي شماره 24

-

1379

مجله حقوقي شماره 25

-

1381 - 1380

مجله حقوقي شماره 26و27

-

1382

مجله حقوقي شماره 28

پاييز

1382

مجله حقوقي شماره 29

بهار

1383

مجله حقوقي شماره 30

پاييز

1383

مجله حقوقي شماره 31

بهار و تابستان

1384

مجله حقوقي شماره 32

پاييز و زمستان

1384

مجله حقوقي شماره 33

بهار و تابستان

1385

مجله حقوقي شماره 34

پاييز و زمستان

1385

مجله حقوقي شماره 35

بهار و تابستان

1386

مجله حقوقي شماره 36

پاييز و زمستان

1386

مجله حقوقي شماره 37

بهار و تابستان

1387

مجله حقوقي شماره 38

پاييز و زمستان

1387

مجله حقوقي شماره 39

بهار و تابستان

1388

مجله حقوقي شماره 40

پاييز و زمستان

1388

مجله حقوقي شماره 41

با تشکر از اطلاعات حقوق بین الملل

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت |